Om projektet

Syfte och effektmål

Projektet Framtidens arbetsplats syftar till att identifiera och prioritera vilka områden Lunds universitet behöver arbeta med för att utveckla en hållbar och hybrid arbetsplats. Detta som en del av universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Projektets effektmål är:

 • ökad kunskap hos universitetsledningen som kan ligga till grund för vägval och beslut i frågor kopplade till arbetet med att göra Lunds universitet till en hållbar och hybrid arbetsplats.
 • en mer samlad bild av vilka frågor som ligger i begreppet hållbar och hybrid arbetsplats och hur LU arbetar med dessa.
 • att organisationen är bättre förberedd inför framtida behov och möjligheter.

Rektor fattade beslut om projektet den 14 oktober 2021. Projektet påbörjades i oktober 2021 och pågår till december 2022 med en rapport som levereras i april och en rapport i december 2022.

Aktiviteter och leveransmål

Projektet har tre delar, varav två är behovsanalyser och benämns Den hybrida arbetsplatsen respektive En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats. Den tredje är kunskapsinhämtning.

Den hybrida arbetsplatsen

 • Mål: samla in erfarenheter från återgången till en mer hybrid arbetsplats med ökat distansarbete. Samt identifiera områden som behöver stärkas och förslag på hur detta kan göras.
 • Hur: följa 4-6 verksamheter inom LU under en längre tid bland annat genom intervjuer med grupper och individer.
 • Fokus på målgrupp: teknisk och administrativ personal och chefer.
 • Projektleverans: rapport som redogör för lärdomar från återgången till arbetsplatsen efter pandemin och hur olika verksamheter arbetat med och hittat lösningar på en ny situation med ökat distansarbete och mer hybrida arbetssätt. Rapporten ska även redogöra för identifierade behov och förslag till åtgärder.
 • När: oktober 2021 – december 2022.

En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats

 • Mål: samla in tankar från medarbetare, chefer och ledning om vad som behöver göras för att LU ska vara en långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats. Och föreslå åtgärder.
 • Hur: i första hand workshoppar och intervjuer med olika grupper och individer.
 • Fokus på målgrupp: Samtliga anställda inom LU.
 • Projektleverans: Rapport som redogör för identifierade behov och förslag till åtgärder i prioritetsordning.
 • När: oktober 2021 – mars 2022.

Kunskapsinhämtning

 • Som en viktig del av projektet ingår att samla in och sammanställa information som är relevant för arbetet med Framtidens arbetsplats. Information om omvärlden samlas in genom informationssökning, kontakter med andra lärosäten med mera. Information om vad som har gjorts samt pågår inom LU samlas in bland annat via kontakter med individer och grupper inom organisationen. Deltagarna i projektet fungerar som noder i frågor inom Framtidens arbetsplats under projekttiden. Arbetet med kunskapsinhämtning pågår under hela projekttiden.

Omfattning och avgränsningar

 • Projektet arbetar med frågor som rör anställd personal. Det omfattar alltså inte studenternas arbetsplats men däremot är studenterna en viktig intressent.
 • Projektet arbetar inte med regelverk och direkt stöd till verksamheten. Detta är en del av HR:s uppdrag och hanteras i linjen.

Bakgrund till projektet

I Lunds universitets strategiska plan för 2017 – 2026 fastslås att ”Lunds universitet ska attrahera och behålla engagerade och entusiastiska studenter och medarbetare samt betona hållbar utveckling”. En av många viktiga faktorer för att uppnå detta är att Lunds universitet är en attraktiv arbetsgivare.

Initiativet att starta ett arbete under rubriken Framtidens arbetsplats kommer från rektor. En viktig drivkraft är just att Lunds universitet ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden, en nödvändighet för att vi ska fortsätta att rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Skälet till att arbetet med Framtidens arbetsplats initierats i år är coronapandemin som har drivit på en förändring av arbetslivet i en sällan skådad hastighet. En förändring som möjliggjorts av digitaliseringen i samhället vilken i sig också är en starkt pådrivande faktor i detta arbete.

För många medarbetare har pandemin inneburit en lång period av att arbeta hemifrån. När pandemiläget upphör finns fortsatt en förväntan om ökade möjligheter till distansarbete i framtiden. Framför allt frågan om i vilken omfattning teknisk och administrativ personal ska arbeta på huvudarbetsplatsen respektive på distans är mycket aktuell. Samtidigt är rektor tydlig med att Lunds universitet är ett campusuniversitet, vilket innebär att utbildning och forskning i huvudsak bedrivs på campus.